واحد اطلاعات و آمار شرکت لوله سازی اهواز با پشتیبانی پیشرفته ی رایانه ای در واحد P.H.S، محصولات تولیدی، فرآیندهای تولید، بازرسی و حمل و نقل را مورد پایش مستمر قرار می دهد، بگونه‌ای که این رویه باعث اطمینان از حفظ سطح بالایی از کیفیت و ردیابی کامل هر محصول گردیده است .

داده های بازیابی شده توسط سیستم کنترل خودکار برای مستند سازی و تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود، این رویه سهم اساسی در بهبود مستمر فرایندهای شرکت لوله سازی اهواز دارد.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0