مهمترین پروژه های انجام شده در سه دهه اخیر 

 

شرکت لوله سازی اهواز طی سالهای درخشان خدمت به سازندگی در کشور توانسته است پروژه های مهمی در زمینه ساخت لوله های گاز ترش و غیر ترش را اجرا و تحویل نماید. تولید عمده لوله های خط انتقال نفت گوره-جاسک را می توان سرامد پروژه های انجام شده توسط متخصصان شرکت لوله سازی اهواز دانست چرا که این پروژه به تعبیر مقام معظم رهبری یکی از استراتژیک ترین پروژه های ملی است.


 

behzadi 1401 (2).jpg


behzadi 1401 (3).jpg


behzadi 1401 (1).jpg

  


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0