نوع:  
  مشخصات عمومی:  
  زمینه فعالیت:  
  نام شرکت:  
  نام و نام خانوادگی مدیرعامل:  
  شماره تماس مدیرعامل:  
  رتبه اصلی فعالیت:  
  کد اقتصادی:  
  محل ثبت شرکت:  
  کد پستی:  
  آدرس محل دفتر / شرکت:  
  تلفن ثابت:  
  فاکس:  
  پست الکترونیکی:  
  تلفن جهت ارتباط ضروری:  
  آدرس محل سکونت:  
  توضیحات:  
  نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:  
  شماره تماس تکمیل کننده فرم:  
  افزودن فایل:  
  ارسال فرم

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0