این آزمایشگاه که پس از سرمایه‌گذاری در زمینه بروزرسانی و ارتقای تجهیزات طی سال‌های 97-99 در حال حاضر یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های داخل کشور در زمینه پوشش است با دراختیار داشتن دستگاه‌های مدرن براساس استانداردها ی مربوطه  قادربه انجام آزمون های زیر مطابق با مشخصات فنی مشتریان می باشد:

 

1- آزمون کشش مواد پلیمری مطابق با ASTM ISO 527 ,  ASTM D 638

2- آزمون مقاومت به ضربه مطابق با  ISO 21809

3- آزمون سختی سنجی ( Shor D ) مطابق با ISO 868

4- آزمون مقاومت به جدایش کاتدی ( Cathodic Disbondment ) مطابق با ISO 21809

5- آزمون تعیین ذوب مواد پلیمری ترموپلاستیک ( Melting Point ) مطابق به ISO 3146

6- آزمون تعیین دمای تردی مواد پلیمری ترموست ( Glass Transition )مطابق با ISO 21809

7- آزمون مقاومت به چسبندگی موادپلیمری  ( Peeling ) مطابق با ISO 21809

8- آزمون مقاومت پلیمردرمقابل اکسیداسیون القایی ( Oxidative - Induction Time ) مطابق با  ISO 11357

9- آزمون تعیین مقاومت موادپلیمری به نفوذ ( Indentation Resistance ) مطابق با ISO 21809

10- آزمون دانسیته گرانول مواد پوشش (Density  Meter)  مطابق با ISO 1183 and ISO 21809

11- آزمون تعیین دمای  نقطه نرمی مواد ترموپلاستیک (Vicat ) مطابق با ISO 306

12- آزمون درجه سیالیت پلیمرها ((Melt  Flow  Index  مطابق با ISO 1133,ASTM D1238

13- آزمون فرسودگی مواد پلیمری در اثر حرارت  ( ( Thermal  Ageing مطابق با ISO 21809

14- آزمون سیکل حرارتی مواد پلیمری  (  (Thermal  Cycle مطابق با IGS

15- آزمون رشدترک موادپلیمری (Environmental steers crack corrosion) مطابق با ASTM D1693

16- آزمون تعیین زمان ژله شدن اپوکسی Gel Time مطابق با ISO 8130-6  و  ISO 21809

17- آزمون تعیین درصد رطوبت اپوکسی ( Moisture content) مطابق با ISO 21809

18- آزمون تعیین درجه پخت اپوکسی  FBE(Degree Of Cure) مطابق با ISO 21809

19- آزمون مقاومت پلی اتیلن در برابر تنش های گرمایی ( Hot water soak ) مطابق با ISO 21809NACE RP 394

20- تعیین دمای تردی پلی اتیلن مطابق با استاندارد ASTM D 746

21- تعیین انعطاف پذیری مواد پلی مری ( Flexibility test ) مطابق ISO 21809 و CSA Z245

22- آزمون تخلخل مقطع برش ( Cross section  porosity ) مطابق با ISO 21809

23- آزمون تخلخل فصل مشترک ( Interface porosity )  مطابق با ISO 21809

24- آزمون فصل مشترک ( Interface contamination ) مطابق با ISO 21809

25- آزمون درصد مواد فرار ( Total volatile ) مطابق با ISO 21809

26- آزمون مقاومت در مقابل خراشیدگی ( Gouge resistance ) مطابق با IGS –M-TP-026

27- آزمون جدایش به کاتدی کرنش یافته ( Strained coating cathodic disbondment ) مطابق با ISO 21809


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0