آزمایشگاه با در اختیار داشتن دستگاه میکروسکوپ با بزرگ نمایی 1000 برابر و مجهز به دوربین قادر به بررسی ساختار میکروسکوپی فلزات می باشد و براساس استانداردهای مربوطه  قادر به انجام آزمون‌های زیر مطابق با مشخصات فنی مشتریان می باشد:

1- آزمون تعیین انداره دانه (Grain size) مطابق با ASTM E 112

2- آزمون تعیین میزان ناخالصی‌های غیر فلزی (Inclusion  content) مطابق با ASTM E 45       

3- آزمون بررسی ریز ساختار ( Micrographic and segregation) مطابق با مشخصات فنی مشتریان


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0