خدمات بازرسی با در اختیار داشتن افراد با تجربه و متخصص ارائه خدماتی نظیر بازرسی های غیر مخرب ، تهیه QCP/ITP ، بازرسی اولیه مواد خام ( ورق - کلاف )، ارائه مستندات پروژه ها در قالب کتابچه نهایی ( Final Book )  و بررسی مشخصات فنی مورد نظر مشتری ( .Spec ) را بر عهده دارد.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0