بسمه تعالی

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شركت لوله سازی اهواز (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 11254  شناسه ملی 10100839465

 

بـدينوسيله از كليـه سـهامداران محترم شركت لوله سازي اهواز (سهامی عام) دعـوت بعمل مي آيد تا در مجمع عمومي عادی سالیانه شركت كه با دستور جلسه ذيل در روز  شنبه مورخ 1403/03/26 ساعت 10 صبح در محل اهواز، ناحیه صنعتی کارون ، شرکت لوله سازی اهواز، طبقه 3، سالن کنفرانس شهید فخری زاده تشكيل می‌گردد حضور بهم رسانيد.

 

دستور جلسه : 

1-     استماع گزارش هیأت مدیره ، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29
2-    بررسی و تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29
3-    انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1403/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان
4-    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت 
5-    تعیین حق حضور اعضاء غیر مؤظف هیأت مدیره 
6-    تعیین پاداش هیأت مدیره 


                                                                   

 

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام )  -  هيأت مديره

 


 

 


 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شركت لوله سازی اهواز (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 11254  شناسه ملی 10100839465

 

 

بـدينوسيله از كليـه سـهامداران محترم شركت لوله سازي اهواز (سهامي عام) دعـوت بعمل مي آيد تا در مجمع عمومي عادي سالیانه شركت كه با دستور جلسه ذيل در روز سه شنبه مورخ 1402/03/30ساعت 10 صبح در محل تهران، خیابان 20 متری گلستان ، خیابان 20 متری زرتشتیان، پلاک 11، طبقه 9، سالن کنفرانس هلدینگ صبا انرژی تشكيل مي گردد حضور بهم رسانيد.

 

دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیأت مدیره ، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29

3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1402/12/29و تعیین حق الزحمه ایشان

4- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت

5- انتخاب اعضاء حقوقی هیأت مدیره

6- تعیین حق حضور اعضاء غیر مؤظف هیأت مدیره

7- تعیین پاداش هیأت مدیره

 

 

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام )  -  هيأت مديره


 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0