تماس با واحد تحقیق و توسعه

|

رئيس تحقیق و توسعه

ios7-contact_icon-icons.com_50286.png  مهندس کعب

 mail_email_message_electronic_online_web_icon-icons.com_59986.png    y.Kaabasl@myapm.ir

pin_gps_location_find_map_search_icon-icons.com_59982 (1).png    آدرس : اهواز، ناحیه صنعتی کارون، شرکت لوله سازی اهواز، مدیریت مهندسی و توسعه، اداره پژوهش و توسعه

 android-call_icon-icons.com_50537.png    0613-2270054 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0