معرفی نظام پیشنهادات

|

 

تاریخچه استقرار نظام پیشنهادات در شرکت لوله سازی اهواز به سال 1380 باز می‌گردد. این نظام مشارکتی با هدف ارتقای روحیه مشارکت فردی و گروهی کارکنان در بهبود مستمر مسائل سازمانی، همسو نمودن منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی، افزایش دانش شغلی کارکنان و ایجاد بستر مناسب برای تبلور خلاقیت و استعدادهای کارکنان و از طرفی صرفه جویی اقتصادی از طریق حذف اتلاف‌ها و بهبود فرآیندهای کاری در سازمان با اجرای پيشنهادهاي مفید کارکنان راه‌اندازی گردید که حاصل آن صدها پیشنهاد ارزنده اجراشده در شرکت بوده و فواید سازمانی، فنی و اقتصادی زیادی برای شرکت به ارمغان آورده است. واحد نظام پیشنهادات شرکت لوله سازی اهواز از تمامی کارکنان و ذینفعان سازمانی خود دعوت به عمل می‌آورد تا با ارائه پیشنهادات خود شرکت لوله سازی اهواز را بیش از پیش به شکوفایی برسانند.

 


 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0